۱۵ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال در زورخانه جوانمردان

تاریخ: ۶ تیر ۱۳۹۵
آئین گلریزان کمک به 150 زندانی جرائم غیرعمد زیر 18 سال در زورخانه جوانمردان تهران‎ با همکاری سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 1

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 1

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 2

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 2

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 3

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 3

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 4

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 4

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 5

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 5

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 6

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 6

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 7

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 7

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 8

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 8

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 9

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 9

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 10

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 10

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 11

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 11

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 12

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 12

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 13

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 13

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 14

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 14

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 15

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 15

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 16

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 16

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 17

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 17

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 18

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 18

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 19

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 19

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 20

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 20

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 21

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 21

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 22

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 22

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 23

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 23

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 24

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 24

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 25

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 25

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 26

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 26

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 27

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 27

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 28

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 28

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 29

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 29

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 30

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 30

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 31

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 31

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 32

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 32

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 33

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 33

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 34

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 34

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 35

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 35

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 36

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 36

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 37

آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال 37

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید