دویستمین جلسه شورای شهر

۴ اسفند ۱۳۹۸
صبح روز یکشنبه 4 اسفند ماه 1398، دویستمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با حضور 14 نفر از اعضا و نایب رئیسی ابراهیم امینی در صحن شورای شهر تهران برگزار شد .
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/5fs