پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس با حضور الهام فخارى عضو شوراى اسلامى شهر تهران برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس 1

پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس 1

پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس 2

پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس 2

پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس 3

پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس 3

پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس 4

پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس 4

پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس 5

پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس 5

پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس 6

پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس 6

پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس 7

پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس 7

پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس 8

پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس 8

پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس 9

پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس 9

پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس 10

پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس 10

پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس 11

پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس 11

پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس 12

پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس 12

پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس 13

پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس 13

پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس 14

پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس 14

پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس 15

پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس 15

پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس 16

پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس 16

پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس 17

پنل تخصصى تقویت حکمرانی شهری، شبکه زنان متروپلیس 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید