صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۸
صبح روز یکشنبه 22 دی ماه 1398، صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر تهران با حضور اعضا شورای شهر و ریاست محسن هاشمی رفسنجانی در صحن شورای شهر تهران برگزار شد .
عکاس: وحید شیخی
صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 1

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 1

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 2

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 2

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 3

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 3

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 4

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 4

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 5

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 5

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 6

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 6

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 7

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 7

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 8

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 8

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 9

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 9

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 10

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 10

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 11

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 11

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 12

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 12

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 13

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 13

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 14

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 14

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 15

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 15

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 16

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 16

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 17

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 17

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 18

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 18

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 19

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 19

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 20

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 20

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 21

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 21

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 22

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 22

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 23

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 23

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 24

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 24

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 25

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 25

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 26

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 26

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 27

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 27

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 28

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 28

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 29

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 29

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 30

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 30

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 31

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 31

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 32

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 32

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 33

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 33

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 34

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 34

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 35

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 35

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 36

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 36

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 37

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 37

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 38

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 38

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 39

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 39

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 40

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 40

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 41

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 41

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 42

صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر 42

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید