خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۸
شهرداری تهران در حاشیه آیین تشییع پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی خدمات نظافتی و حمل و نقل عمومی رایگان به مردم ارائه داد .
عکاس: شایان محرابی
خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 1

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 1

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 2

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 2

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 3

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 3

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 4

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 4

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 5

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 5

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 6

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 6

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 7

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 7

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 8

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 8

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 9

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 9

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 10

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 10

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 11

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 11

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 12

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 12

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 13

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 13

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 14

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 14

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 15

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 15

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 16

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 16

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 17

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 17

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 18

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 18

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 19

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 19

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 20

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 20

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 21

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 21

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 22

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 22

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 23

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 23

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 24

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 24

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 25

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 25

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 26

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 26

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 27

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 27

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 28

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 28

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 29

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 29

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 30

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 30

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 31

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 31

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 32

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 32

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 33

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 33

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 34

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 34

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 35

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 35

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 36

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 36

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 37

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 37

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 38

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 38

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 39

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 39

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 40

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 40

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 41

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 41

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 42

خدمات رسانی شهرداری تهران در آیین تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی -2 42

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید