آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۸
آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 صبح امروز شنبه 30 آذر ماه با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار تهران برگزار شد .
عکاس: وحید شیخی
آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 1

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 1

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 2

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 2

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 3

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 3

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 4

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 4

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 5

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 5

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 6

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 6

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 7

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 7

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 8

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 8

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 9

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 9

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 10

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 10

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 11

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 11

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 12

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 12

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 13

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 13

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 14

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 14

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 15

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 15

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 16

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 16

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 17

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 17

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 18

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 18

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 19

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 19

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 20

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 20

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 21

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 21

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 22

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 22

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 23

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 23

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 24

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 24

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 25

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 25

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 26

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 26

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 27

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 27

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 28

آیین بهره برداری از پروژه مدیریت شهری در منطقه 20 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید