۲۴ آبان ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی
عکاس: وحید شیخی
نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 14

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 14

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 36

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 36

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 35

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 35

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 37

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 37

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 34

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 34

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 33

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 33

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 32

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 32

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 31

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 31

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 30

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 30

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 29

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 29

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 28

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 28

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 27

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 27

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 26

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 26

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 25

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 25

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 24

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 24

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 23

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 23

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 22

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 22

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 21

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 21

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 20

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 20

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 19

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 19

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 18

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 18

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 17

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 17

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 16

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 16

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 15

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 15

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 13

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 13

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 12

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 12

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 11

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 11

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 10

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 10

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 9

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 9

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 8

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 8

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 7

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 7

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 6

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 6

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 5

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 5

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 4

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 4

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 3

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 3

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 2

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 2

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 1

نشست کمیته شهرهای هوشمند در چهارمین جایزه جهانی خشت طلایی 1

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید