۲۲ آبان ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر

صبح روز 14 آبان ماه 1398، یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر تهران با ریاست محسن هاشمی در صحن شورای شهر برگزار گردید .
عکاس: سبحان فرج ون
یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 13

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 13

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 21

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 21

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 20

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 20

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 19

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 19

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 18

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 18

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 17

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 17

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 16

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 16

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 15

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 15

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 14

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 14

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 12

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 12

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 11

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 11

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 10

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 10

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 9

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 9

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 8

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 8

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 7

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 7

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 6

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 6

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 5

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 5

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 4

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 4

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 3

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 3

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 2

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 2

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 1

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 1

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید