۲۲ آبان ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران عصر امروز شنبه 11 آبان ماه با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار محترم تهران برگزار شد .
عکاس: وحید شیخی
مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 28

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 28

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 46

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 46

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 45

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 45

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 44

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 44

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 43

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 43

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 42

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 42

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 41

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 41

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 40

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 40

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 39

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 39

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 38

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 38

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 37

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 37

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 36

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 36

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 35

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 35

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 34

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 34

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 33

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 33

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 32

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 32

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 31

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 31

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 30

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 30

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 29

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 29

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 27

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 27

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 26

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 26

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 25

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 25

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 24

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 24

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 23

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 23

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 22

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 22

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 21

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 21

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 20

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 20

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 19

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 19

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 18

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 18

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 17

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 17

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 16

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 16

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 15

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 15

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 14

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 14

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 13

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 13

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 12

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 12

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 11

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 11

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 10

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 10

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 9

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 9

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 8

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 8

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 7

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 7

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 6

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 6

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 5

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 5

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 4

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 4

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 3

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 3

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 2

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 2

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 1

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 1

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 47

مراسم چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران 47

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید