۲ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۸
برگزاری نخستین نشست هم اندیشی سازمان های وابسته ایرانی در سازمان جهانی گردشگری UNWTO به میزبانی پایتخت در مجموعه اراضی عباس آباد برگزار شد.
عکاس: ساناز دریایی
نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 21

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 21

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 22

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 22

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 1

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 1

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 2

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 2

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 3

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 3

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 4

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 4

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 5

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 5

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 7

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 7

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 9

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 9

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 11

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 11

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 12

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 12

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 13

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 13

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 16

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 16

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 18

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 18

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 6

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 6

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 8

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 8

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 10

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 10

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 14

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 14

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 15

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 15

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 17

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 17

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 19

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 19

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 20

نخستین نشست هم اندیشی اعضای ایرانی سازمان جهانی گردشگری 20

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید