۳ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم

تاریخ: ۱۹ شهریور ۱۳۹۸
عزاداری ظهر عاشورا با حضور جمعی از عزاداران حسینی در میدان شهید طهرانی مقدم سه شنبه، ۱۹ شهریور ۱۳۹۸ برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 1

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 1

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 2

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 2

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 3

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 3

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 4

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 4

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 5

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 5

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 6

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 6

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 7

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 7

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 8

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 8

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 9

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 9

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 10

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 10

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 11

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 11

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 12

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 12

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 13

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 13

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 14

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 14

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 15

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 15

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 16

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 16

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 17

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 17

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 18

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 18

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 19

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 19

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 20

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 20

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 21

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 21

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 22

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 22

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 23

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 23

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 24

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 24

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 25

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 25

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 26

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 26

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 27

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 27

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 28

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 28

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 29

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 29

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 30

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 30

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 31

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 31

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 32

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 32

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 33

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 33

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 34

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 34

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 35

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 35

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 36

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 36

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 37

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 37

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 38

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 38

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 39

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 39

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 40

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 40

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 41

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 41

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 42

عزاداری عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم 42

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید