دور دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران

تاریخ: ۶ شهریور ۱۳۹۸
دور دوم رقابت های نشاط سالمندی پهنه غرب تهران به مدت دو روز در دریاچه شهدای خلیج فارس در حال برگزاری است.
عکاس: امیر گلی پور
دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 1

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 1

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 2

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 2

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 3

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 3

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 4

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 4

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 6

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 6

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 7

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 7

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 8

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 8

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 9

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 9

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 10

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 10

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 11

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 11

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 12

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 12

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 13

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 13

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 14

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 14

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 15

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 15

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 16

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 16

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 17

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 17

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 18

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 18

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 19

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 19

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 20

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 20

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 21

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 21

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 22

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 22

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 23

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 23

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 24

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید