۵ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

دور دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران

تاریخ: ۶ شهریور ۱۳۹۸
دور دوم رقابت های نشاط سالمندی پهنه غرب تهران به مدت دو روز در دریاچه شهدای خلیج فارس در حال برگزاری است.
عکاس: امیر گلی پور
دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 1

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 1

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 2

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 2

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 3

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 3

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 4

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 4

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 6

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 6

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 7

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 7

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 8

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 8

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 9

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 9

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 10

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 10

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 11

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 11

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 12

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 12

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 13

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 13

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 14

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 14

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 15

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 15

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 16

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 16

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 17

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 17

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 18

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 18

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 19

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 19

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 20

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 20

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 21

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 21

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 22

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 22

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 23

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 23

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 24

دوره دوم رقابت های نشاط سالمندی غرب تهران 24

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید