۲۸ دی ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران

تاریخ: ۷ مرداد ۱۳۹۸
بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران با حضور پیروز حناچی شهردار تهران در زندان سیاسی باغ موزه قصر به میزبانی منطقه 7 شهرداری تهران دوشنبه، ۷ مرداد ۱۳۹۸ برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 1

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 1

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 2

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 2

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 3

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 3

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 4

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 4

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 5

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 5

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 6

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 6

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 7

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 7

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 8

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 8

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 9

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 9

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 10

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 10

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 11

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 11

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 12

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 12

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 13

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 13

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 14

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 14

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 15

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 15

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 16

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 16

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 17

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 17

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 18

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 18

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 19

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 19

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 20

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 20

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 21

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 21

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 22

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 22

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 23

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 23

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 24

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 24

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 25

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 25

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 26

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 26

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 27

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 27

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 28

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 28

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 29

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 29

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 30

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 30

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 31

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 31

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 32

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 32

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 33

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 33

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 34

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 34

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 35

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 35

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 36

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 36

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 37

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 37

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 38

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 38

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 39

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 39

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 40

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 40

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 41

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 41

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 42

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 42

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 43

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 43

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 44

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 44

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 45

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 45

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 46

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 46

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 47

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 47

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 48

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 48

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 49

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 49

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 50

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 50

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 51

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 51

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 52

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 52

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 53

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 53

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 54

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 54

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 55

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 55

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 56

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 56

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 57

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 57

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 58

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 58

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 59

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 59

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 60

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 60

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 61

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 61

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 62

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 62

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 63

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 63

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 64

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 64

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 65

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 65

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 66

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 66

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 67

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 67

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 68

بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران 68

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید