۲۴ آبان ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نخستین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری

نخستین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ها با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و دکتر پیروز حناچی شهردار تهران برگزار شد.
عکاس: احسان رأفتی داریان
نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 36

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 36

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 1

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 1

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 2

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 2

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 3

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 3

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 4

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 4

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 5

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 5

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 6

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 6

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 7

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 7

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 8

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 8

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 9

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 9

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 10

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 10

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 11

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 11

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 12

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 12

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 13

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 13

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 14

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 14

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 15

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 15

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 16

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 16

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 17

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 17

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 18

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 18

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 19

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 19

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 20

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 20

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 21

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 21

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 22

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 22

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 23

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 23

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 24

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 24

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 25

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 25

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 26

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 26

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 27

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 27

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 28

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 28

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 29

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 29

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 30

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 30

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 31

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 31

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 32

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 32

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 33

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 33

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 34

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 34

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 35

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 35

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 37

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 37

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 38

نخستین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری 38

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید