المان های شهری

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
المان یا نماد شهری یا ترکیبی است پیکره وار که در ساخت آن از ویژگی های درونی احجام و اشکال هندسی و به طور کلی هر آنچه میتواند جنبه ی تزئینی و ساختمانی داشته باشد به صورت یک کلیت یکپارچه و تلفیقی استفاده میشود. این ترکیب دارای یک نظام هندسی و تعادلی پایدار و زیباست به گونه ای که پس از خودنمایی در سطح شهر افراد را به گونه ای جذب خود مینماید و ذهنشان را درگیر خود میکند که تا مدتها در آن منطقه از شهر به صورت سمبلیک مشخصه ای برای شناخت شهر در منطقه ی مورد نظر میگردد.
عکاس: محمد محسنی فر
المان های شهری 1

المان های شهری 1

المان های شهری 2

المان های شهری 2

المان های شهری 3

المان های شهری 3

المان های شهری 4

المان های شهری 4

المان های شهری 5

المان های شهری 5

المان های شهری 6

المان های شهری 6

المان های شهری 7

المان های شهری 7

المان های شهری 8

المان های شهری 8

المان های شهری 9

المان های شهری 9

المان های شهری 10

المان های شهری 10

المان های شهری 11

المان های شهری 11

المان های شهری 12

المان های شهری 12

المان های شهری 13

المان های شهری 13

المان های شهری 14

المان های شهری 14

المان های شهری 15

المان های شهری 15

المان های شهری 16

المان های شهری 16

المان های شهری 17

المان های شهری 17

المان های شهری 18

المان های شهری 18

المان های شهری 19

المان های شهری 19

المان های شهری 20

المان های شهری 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید