۱۵ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر با اکران فیلم های کوتاه، متری شش و نیم، ایده اصلی و سرخ پوست در پردیس ملت ادامه پیدا کرد.
عکاس: میلاد بهشتی
هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 1

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 1

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 2

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 2

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 3

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 3

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 4

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 4

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 5

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 5

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 6

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 6

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 7

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 7

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 8

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 8

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 9

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 9

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 10

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 10

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 11

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 11

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 12

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 12

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 13

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 13

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 14

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 14

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 15

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 15

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 16

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 16

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 17

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 17

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 18

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 18

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 19

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 19

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 20

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 20

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 21

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 21

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 22

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 22

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 23

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 23

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 24

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 24

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 25

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 25

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 26

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 26

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 27

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 27

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 28

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 28

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 29

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 29

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 30

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 30

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 31

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 31

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 32

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 32

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 33

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 33

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 34

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 34

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 35

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 35

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 36

هشتمین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 36

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید