تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان

تاریخ: ۲۹ شهریور ۱۳۹۷
تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان
عکاس: شایان محرابی

تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان 34

تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان 33

تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان 32

تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان 31

تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان 30

تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان 29

تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان 28

تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان 27

تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان 26

تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان 25

تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان 23

تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان 22

تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان 21

تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان 20

تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان 19

تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان 18

تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان 17

تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان 16

تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان 15

تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان 14

تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان 13

تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان 12

تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان 11

تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان 10

تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان 9

تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان 8

تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان 7

تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان 6

تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان 5

تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان 4

تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان 3

تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان 2

تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان 1

تعزیه ظهر عاشورا در حسینه نهاوندیان 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید