افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش

تاریخ: ۳ شهریور ۱۳۹۷
افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش و برگزاری همایش عبور از بحران و توسعه ایران با حضور سید حسن خمینی، اسحاق جهانگیری، محمد جواد ظریف، سیدمحمد علی افشانی، محسن هاشمی رفسنجانی و خانواده ی مرحوم رفسنجانی و دیگر مقامات شنبه 3 شهریور ماه برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 1

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 1

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 2

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 2

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 3

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 3

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 4

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 4

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 5

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 5

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 6

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 6

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 7

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 7

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 8

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 8

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 9

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 9

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 10

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 10

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 11

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 11

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 12

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 12

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 13

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 13

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 14

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 14

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 15

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 15

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 16

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 16

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 17

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 17

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 18

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 18

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 19

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 19

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 20

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 20

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 21

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 21

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 22

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 22

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 23

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 23

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 24

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 24

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 25

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 25

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 26

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 26

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 27

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 27

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 28

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 28

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 29

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 29

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 30

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 30

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 31

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 31

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 32

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 32

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 33

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 33

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 34

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 34

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 35

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 35

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 36

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 36

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 37

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 37

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 38

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 38

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 39

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 39

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 40

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 40

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 41

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 41

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 42

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 42

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 43

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 43

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 44

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 44

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 45

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 45

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 46

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 46

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 47

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 47

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 48

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 48

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 49

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 49

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 50

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 50

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 51

افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در زادروزش 51

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید