۱۵ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال
عکاس: ساناز دریایی
آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 1

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 1

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 2

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 2

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 3

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 3

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 4

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 4

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 5

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 5

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 6

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 6

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 7

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 7

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 8

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 8

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 9

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 9

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 10

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 10

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 11

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 11

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 12

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 12

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 14

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 14

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 16

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 16

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 18

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 18

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 19

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 19

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 20

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 20

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 21

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 21

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 22

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 22

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 23

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 23

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 24

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 24

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 25

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 25

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 26

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 26

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 27

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 27

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 28

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 28

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 29

آماده‌سازی مجموعه حرم مطهر امام‌ خمینی (ره) برای مراسم ارتحال 29

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید