نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی

تاریخ: ۱ مهر ۱۳۹۶
در روز اول مهر و شروع مدارس زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو به همت پویش بدسرپرست تنهاتر است توسط هانیه توسلی بازیگر سینما به صورت نمادین نواخته شد.
عکاس: محسن ونایی
نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 1

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 1

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 2

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 2

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 3

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 3

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 4

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 4

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 5

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 5

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 6

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 6

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 7

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 7

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 8

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 8

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 9

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 9

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 10

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 10

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 11

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 11

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 12

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 12

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 13

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 13

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 14

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 14

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 15

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 15

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 16

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 16

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 17

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 17

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 18

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 18

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 19

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 19

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 20

نواختن زنگ مدرسه کودکان کار مرکز پرتو توسط هانیه توسلی 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید