نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر امروز 31 شهریور 96 در برج میلاد برگزار شد.
عکاس: محسن ونایی
نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 1

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 1

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 2

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 2

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 3

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 3

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 4

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 4

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 5

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 5

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 6

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 6

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 7

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 7

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 8

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 8

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 9

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 9

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 10

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 10

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 11

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 11

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 12

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 12

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 13

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 13

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 14

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 14

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 15

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 15

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 16

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 16

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 17

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 17

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 18

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 18

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 19

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 19

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 20

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 20

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 21

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 21

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 22

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 22

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 23

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 23

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 25

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 25

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 26

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید