افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۶
آیین افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف شهردار محترم تهران چهارشنبه 10 خرداد برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 1

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 1

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 2

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 2

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 3

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 3

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 4

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 4

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 5

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 5

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 6

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 6

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 7

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 7

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 8

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 8

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 9

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 9

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 10

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 10

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 11

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 11

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 12

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 12

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 13

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 13

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 14

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 14

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 15

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 15

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 16

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 16

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 17

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 17

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 18

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 18

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 19

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 19

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 20

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 20

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 21

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 21

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 22

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 22

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 23

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 23

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 24

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 24

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 25

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 25

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 26

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 26

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 27

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 27

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 28

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 28

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 29

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 29

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 30

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 30

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 31

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 31

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 32

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 32

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 33

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 33

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 34

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 34

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 35

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 35

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 36

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 36

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 37

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 37

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 38

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 38

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 39

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 39

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 40

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 40

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 41

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 41

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 42

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 42

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 43

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 43

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 44

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 44

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 45

افتتاح و بهره برداری از 110 پروژه منطقه 20 با حضور دکتر قالیباف 45

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید