۱۵ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

شبگردی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

تاریخ: ۲۲ فروردین ۱۳۹۵
شبگردی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران وافتتاح مرکز بهاران بانوان منطقه دو با حضور وزیر بهداشت و درمان و مدیران شهری شنبه شب بیست ویکم فروردین 1395 برگزار شد.
عکاس: احمد آقاسیانی
افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 1

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 1

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 2

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 2

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 3

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 3

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 4

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 4

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 5

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 5

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 6

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 6

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 7

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 7

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 8

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 8

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 9

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 9

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 10

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 10

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 11

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 11

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 12

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 12

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 13

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 13

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 14

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 14

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 15

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 15

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 16

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 16

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 17

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 17

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 18

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 18

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 19

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 19

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 20

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 20

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 21

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 21

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 22

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 22

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 23

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 23

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 24

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 24

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 25

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 25

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 26

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 26

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 27

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 27

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 28

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 28

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 29

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 29

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 30

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 30

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 31

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 31

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 32

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 32

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 33

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 33

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 34

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 34

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 35

افتتاحیه مرکز بهاران بانوان منطقه دو 35

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید