۱۵ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
صبح امروز یکشنبه ۲۱ اسفند جمعی از خبرنگاران حوزه شهری از مرکز بازیافت و پسامد آرادکوه بازدید کردند.
عکاس: احمد آقاسیانی
بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 1

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 1

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 2

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 2

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 3

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 3

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 4

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 4

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 5

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 5

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 6

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 6

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 7

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 7

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 8

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 8

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 9

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 9

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 10

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 10

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 11

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 11

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 12

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 12

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 13

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 13

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 14

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 14

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 15

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 15

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 16

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 16

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 17

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 17

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 18

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 18

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 19

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 19

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 20

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 20

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 22

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 22

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 24

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 24

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 25

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 25

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 26

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 26

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 27

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 27

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 28

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 28

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 29

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 29

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 30

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 30

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 31

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 31

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 32

بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند 32

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید