۶ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۳
صبح دوشنبه ۲۰ بهمن مراسم افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور از پسماندهای شهری با حضور شهردار تهران برگزار شد
عکاس: امیر حدیدی
افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 1

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 1

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 2

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 2

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 3

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 3

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 4

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 4

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 5

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 5

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 6

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 6

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 7

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 7

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 8

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 8

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 9

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 9

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 10

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 10

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 11

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 11

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 12

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 12

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 13

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 13

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 14

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 14

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 15

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 15

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 17

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 17

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 18

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 18

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 19

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 19

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 20

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 20

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 22

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 22

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 23

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 23

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 24

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 24

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 16

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 16

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 21

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 21

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 25

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 25

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 26

افتتاح اولین نیروگاه زباله سوز کشور 26

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید